Aspergers krav i unik utbildning [SVT Småland]


Aspergers krav i unik utbildning [SVT Småland]

Ett 3:37 min långt klipp från SVT Småland (Eksjö)

Vi pratar alltså it-branschen. Programmering osv. En bransch som ofta förknippas med en vanlig medial bild av aspergerare som ”datanördar”. Vilket inte alls stämmer om man lyssnar på många aspergare. Det blir som ett normalitetskrav INOM aspergergruppen. Och pålagda stereotypa normer och normaliteter vet vi vad de kan ställa till med för dem som inte känner att de passar in och duger som de är.

Intitiativet i Eksjö att starta en it-utbildning för aspergare är ändå välkommet. Detta är ett starkt eftersatt område i Sverige, sedan i stort sett bara Left Is Right återstår som aspergervänligt företag, möjligen några till. Tron finns kvar på en grupp aspergares unika talanger som behöver erkännas och tas till vara. I inslaget säger Eva Klackbeck, projektledare för it-utbildningen, att de kan tänka sig ta emot aspergare från andra delar av landet än enbart Eksjö,

Hoppas bara att dessa 19-30-åringar kommer att hitta arbeten där ute. I inslaget låter det positivt från deltagarna men världen därute är tuff. Kraven på flexibilitet, autonomitet och social kompetens är höga.

Det är ändå värt att satsa denna uppenbart begåvade grupp. Även om de bara utgör en del av den totala gruppen aspergare.

http://campusi12.se/utbildningar/it-spaaret/

Annons

Arbetsgivarna behöver större kunskap om psykisk ohälsa [SVT]


 

Kristdemokrater och Handisam om psykiskt sjuka i arbetslivet: 

Publicerad 28 september, 2013 – 12:30 debatt.svt.se.

 

Psykisk ohälsa är ett ökande samhällsproblem.Det är idag den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden. Trots det tas psykiska sjukdomar inte på tillräckligt stort allvar, och sjuka känner skam.  Det är därför avgörande att arbetsgivare har kunskaper om psykisk ohälsa, skriver Alf Svensson, Ewa Samuelsson och Roland Utbult från Kristdemokraterna och Carl Älfvåg från Handisam.

I dagarna har Stockholms Stadsmission presenterat en särskild ungdomsrapport. Där framgår att den psykiska ohälsan bland unga i åldern 16-25 år i Sverige ökar. Av de svarande uppger 24 procent att de mår psykiskt dåligt.Rädsla för att misslyckas, prestationskrav, egna förväntningar på livet som inte uppfylls och stress kopplat till livsval är några av orsakerna som påverkar den psykiska ohälsan. Rapporten visar också att mer än 44 procent av de unga som mår psykiskt dåligt inte söker hjälp och att hela 30 procent av dem som mår psykiskt dåligt saknar en vuxen att prata med.

Frågan om psykisk hälsa och psykiatri har lyfts under de senaste 20 åren och behovet av kunskapsutveckling har uppmärksammats i hela Norden. Trots det är psykisk ohälsa en av vår tids största utmaningar.

Värst drabbade är ungdomar. Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående.

Handisam (myndigheten för handikappolitisk samordning) driver i samarbete med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) kampanjen Hjärnkoll som arbetar för större öppenhet om psykisk ohälsa med syftet att få en ökad acceptans och därmed ett friskare samhälle. Ett av de största problemen är att psykisk ohälsa ofta inte syns utanpå en person och därför inte alltid tas på allvar. Dessutom ger det den drabbade en skamkänsla.

Omgivningens attityder gör att människor avstår från att söka hjälp. Det borde vara lika accepterat att gå till läkaren om du har ångest som om du har brutit benet.

En SCB-undersökning från kampanjen Hjärnkoll visar att 285 000 personer i åldern 25-64 år lever med svår ängslan, oro eller ångest. En situation som inte bara påverkar den drabbades livkvalitet utan även försvårar på arbetsmarknaden.Undersökningen visar att personer med svår ängslan, oro eller ångest i större utsträckning har tidsbegränsade anställningar i jämförelse med övriga befolkningen, knappt 16 procent jämfört med nio procent.

Det är mer än tre gånger så vanligt att man är arbetslös. Det finns också ett tydligt samband mellan brist på inflytande och psykisk ohälsa. 19 procent av arbetstagare med svår ängslan, oro eller ångest uppger att de saknar inflytande över planeringen av sitt arbete och det egna arbetstempot jämfört med knappt sju procent av övriga medarbetare.

Det är avgörande att arbetsgivare har kunskaper om psykisk ohälsa och tar dessa frågor på allvar. Även för samhället och näringslivet finns stora vinster med att arbeta förebyggande. Bristen på agerande från arbetsgivarna kostar mer än 15 miljarder kronor årligen i direkta kostnader.

Det betyder att ett företag kan tjäna hundratusentals kronor genom att arbeta förebyggande. Men det handlar också om offentliga arbetsgivare. Endast hälften av Sveriges 290 kommuner arbetar systematiskt för att förhindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda.

Men det finns goda exempel. Psykiatri Skåne har satsat på utbildning av 715 medarbetare inom kommun och region. I delar av polisutbildningen finns nu ett utbildningsmoment om hur man bemöter personer med psykiatrisk problematik och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har vid sina regionala konferenser genomfört ”etikkaféer”. Det är några exempel på initiativ som gett goda resultat när det gäller attitydförändringar till personer med psykisk ohälsa.

Arbetsgivare behöver engagera sig mer för att främja psykisk hälsa och inkluderande arbetsplatser för att vi ska få ett hållbart arbetsliv.

Här finns brister inom såväl offentlig sektor som näringslivet. Kommuner, landsting och även myndigheter har precis som företagare mycket att vinna på att arbeta förebyggande och undvika sjukskrivningar som är möjliga att avvärja.Två enkla insatser kan vara att utbilda chefer i psykosocialt arbete samt att införa skriftliga riktlinjer för hur chefer ska agera om medarbetare visar tecken på psykisk ohälsa. Förebyggande arbete är en vinst, framför allt för den enskilde, men också för samhället i stort.

 

http://debatt.svt.se/2013/09/28/arbetsgivarna-behover-storre-kunskap-om-psykisk-ohalsa/

Nyheter P4 Örebro: Svårt att få jobb med funktionshinder


Nyheter P4 Örebro: Svårt att få jobb med funktionshinder

Den kärva arbetsmarknaden drabbar många unga och en av dem är en 24-årig Örebroare med aspergers syndrom. Han har studerat på universitet och sökt många jobb och praktikplatser men utan resultat.

 

Anita Karlsson som är 24-åringens mamma tror att arbetsgivare har för lite kunskap om funktionsnedsättningen och hon är rädd att arbetslösheten ska leda till psykisk ohälsa för sonen.

Anitas son har gått en treårig universitetsutbildning men har ett par tentor kvar innan utbildningen är slutförd. Sedan maj i år har han sökt många jobb och praktikplatser via arbetsförmedlingen. Trots det står han helt utan sysselsättning och beskedet var att han tidigast kunde få en praktikplats om sju månader.

— Jag ser min son som en stor frustration över att han ska vara arbetslös. Det har inte varit så lätt och just de här döperioderna, som sommarlovet, har han stora svårigheter att göra något vettigt, säger Anita Karlsson.

Avtal mellan Left is Right och konsultbolaget CSC


Ewa Carlborg, recruitment manager CSC och Klas Gustafsson, vd för Left is Right

IT-företaget CSC tecknar ett större avtal med konsultbolaget Left is Right, som är specialiserade på personer med aspergers syndrom. Det sa Ewa Carlborg, recruitment manager, på Veckans Affärers mångfaldsseminarium om funktionsnedsättning igår, torsdag: ”Left is Right kommer att vara en prefered partner när det gäller vår rekrytering”.

Veckans Affärer 2011-12-02: Erfarenhet av Asperger gav nytt rekryteringsavtal

Studio Ett: Leva med ADHD


Ett reportage från Studio Ett (P1) i november 2010:
Lotta Abrahamsson
Studio Ett: Leva med ADHD – med Lotta Abrahamsson (bilden)

Efterlyses: Ett vanligt jobb


Ida Post
Unt.se: På önskelistan – Ett vanligt jobb >>

Daglig verksamhet. Ida Post är en av flera som hörde av sig när vi skrev om den låga ersättningen inom daglig verksamhet. Här är hennes och några andras berättelser. Hon tänker fortsätta kämpa tills hon får ett vanligt jobb.

Left is Right är tillbaka med ny ledning!


Left is Right är tillbaka!

Föräldrakraft.se: Idén som är för bra för att misslyckas – Left is Right är tillbaka >>

Idén som är för bra för att misslyckas – Left is Right är tillbaka

ARTIKEL | AUGUSTI 22, 2010 – 16:07 | AV VALTER BENGTSSON

Left is Right är tillbaka efter konkursen. Ny ägare, ny ledning och en mer försiktig affärsplan. Men fortfarande med idén att personer med många olika speciella kompetenser ska få en ärlig chans på arbetsmarknaden.
– Idén är för bra för att släppas, säger nye ägaren Lennart Jönsson, mest känd för att ha grundat Misa.
….

Klicka på länken ovan för att läsa resten av artikeln.

Att jobba med funktionshinder


En artikel från 2010-05-12 i Unionen-tidningen Kollega:

Runt 16 procent av befolkningen anser sig ha någon funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. En hyggligt stor andel av dem, 67procent, finns ute på arbetsmarknaden.

Ofta, när man talar om handikapp, eller funktionshinder, föreställer man sig en rullstolsburen som har svårt med tillgängligheten. Men det kan lika gärna vara ett dolt funktionshinder. Det kan vara dyslexi liksom en väl dold depression, eller diabetes.
Definitionen av funktionshinder förändras hela tiden, men SCB använder en rätt bred förklaring nämligen att en person: ”har någon fysisk eller psykisk sjukdom eller skada vilken i samspel med omgivningen vållar problem i den dagliga livsföringen”.
Vi har träffat sex personer som alla har ett funktionshinder. Möt dem här. Hör dem berätta hur det är att arbeta med till exempel Aspergers [Barracuber: rättade stavningen] , ADHD eller hörselnedsättning.

DN: ”Funktionshindrade allt fattigare”


Publicerad: 1 mars 2010

STÖD SAKNAS Det är ologiskt att individer som aldrig kommer att kunna arbeta har ett ­ekonomiskt stöd som baseras på tillfälliga avbrott från arbetslivet. Regeringen måste agera för de funktionsnedsatta, skriver ordförandena för FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Anders har en inkomst på 6256 kronor i månaden och en hyra på drygt 7000. Han går alltså back ungefär 800 kronor varje månad. Liksom många andra personer med omfattande funktionsnedsättning får han ett bidrag från sina föräldrar på några tusenlappar varje månad. När dagen kommer då de inte längre finns eller har råd att skjuta till pengar är han hänvisad till försörjningsstöd, socialbidrag, från kommunen.

Anders är långt ifrån ensam. Han delar sin livssituation med många andra personer med utvecklingsstörning och/eller autism. Inkomstklyftorna ökar och Anders blir allt fattigare. Flera statliga utredningar har påpekat att detta inte är acceptabelt. Nu är det hög tid att regeringen agerar.

Förklaringen till den uppkomna situationen är flera: dels har många kommuner under flera år försökt och lyckats att hitta kryphål i Lagen om särskilt stöd, LSS, som gör att de kan ta ut höga hyror av denna grupp, dels har Sverige faktiskt inte ett fullgott ekonomiskt stöd till personer med livslånga funktionsnedsättningar. Två statliga utredningar har fastslagit att dessa personers ekonomiska situation måste förbättras. Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet har i en skrivelse uppmanat regeringen att snarast tillsätta en sådan utredning.

Personer med omfattande funktionsnedsättningar har ofta de lägsta ersättningarna i sjukförsäkringen eftersom de inte haft några arbetsinkomster. De är hänvisade till garantiersättningen i socialförsäkringen. 2009 var denna högst 102720 kronor per år, alltså 8650 kronor per månad.

LO:s Anna Fransson och Irene Wennemo har varnat för att skillnaderna mellan fattiga och rika ökat avsevärt under senare år (DN Debatt 8/12 2009). Det gäller särskilt personer som är sjuka och arbetslösa, deras blygsamma inkomstökning ligger mycket långt under den som förvärvs- arbetande har uppnått under samma tid.

De är få, de som bedöms ha så omfattande funktionsnedsättningar att de aldrig kommer att kunna arbeta. Det är både otryggt och ologiskt att individer som inte alls har möjlighet att delta i arbetslivet har ett ekonomiskt stöd som är uppbyggt som en försäkring mot tillfälliga avbrott från arbetslivet. Regeringen kan inte längre blunda för det faktum att denna grupps fattigdom är akut.

Övriga medborgares inkomster stiger medan denna grupp blir allt fattigare. Situationen är ovärdig ett, trots aktuell finanskris, oerhört välmående land som Sverige och för oss naturligtvis helt oacceptabel.

Hyrorna för boenden enligt LSS är på en chockerande hög nivå. I propositionen till LSS sägs att en person inte ska ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder. Hyrorna i bostäder med särskild service är på en mycket hög nivå och den här viktiga handikappolitiska principen är i det närmaste helt satt ur spel. De höga hyrorna i bostäder enligt LSS beror på kommunernas hänvisning till bruksvärdesprin- cipen, de boende får alltså betala för sådant som kommunerna kostnadsfritt ska tillhandahålla personer som beviljats insatser enligt LSS. Exempel på detta är värdet av att ha personal och gemensamma utrymmen.

På sätt och vis sätter Hyreslagen LSS ur spel, trots att LSS är en rättighetslag som ska säkra goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionsnedsättning.

Av LSS framgår att kommunerna får ta ut skäliga avgifter för bostäder men också att den enskilde ska ha kvar tillräckliga medel för sina personliga behov; en förutsättning för att uppnå de ”goda levnadsvillkor” som lagen ger rätt till. Men genom att ta ut hyra istället för avgift för bostäderna anser sig kommunen inte behöva ta hänsyn ens till det lägre förbehållsbelopp som Socialtjänst- lagen, SoL, föreskriver. Enligt en undersökning som genomfördes av LSS-kommittén tillämpade endast 24 procent av Sveriges kommuner ett förbehållsbelopp så att de boende får tillräckliga medel kvar för sina personliga behov.

Det är hög tid att regeringen snarast tillsätter en utredning som analyserar hur personer med funktionsnedsättning kan få komma ur den strukturella fattigdom som de nu befinner sig i.

ANNA-LENA KROOK, förbundsordförande, Riksförbundet för barn och unga med utvecklingsstörning,

FUB EVA NORDIN OLSON, förbundsordförande, Autism- och Aspergerförbundet

”Bred lösning krävs för återgång till arbetslivet”


Debattartikeln ur Dagens Samhälle 2009-11-12 (sidan: 19-22)

Vår samhällsekonomi klarar en socialförsäkring med både humanism och rättssäkerhet. Tänk om! uppmanar rehabiliteringsläkaren Ingalill Morén Hybbinette.
REHAB. Jag tror inte att någon vill ha ett Sverige där människor med sjukdom och ohälsa hänvisas till utanförskap, so-cialbidragsberoende och fattigdom. Ändå hotar beslut snart i riksdagen som riskerar att medföra just detta.

Som rehabiliteringsläkare ifrågasätter jag regeringens förslag om återgång till arbete för personer som varit långvarigt frånvarande på grund av sjukdom. Rehabiliteringsgarantin hälsar jag med tillfredsställelse. Men betänk att för dem som varit borta från arbetslivet under flera år har ingen sådan garanti funnits!

Många har utöver sjukskrivningsdiagnoserna osynliga funktionsnedsättningar (dyslexi, hörselnedsättning, lätta traumatiska hjärnskador, odiagnosticerad damp/adhd/Asperger-problematik, traumatiska livshändelser, alkohol- och/eller läkemedelsberoende, generaliserad ångest, tvångs- och posttraumatiskt stressyndrom).

Andelen kvinnor överväger. Många har låg utbildningsnivå. Alla har erfarenhet av utanförskap, har lågt självförtroende och nedsatt självkänsla. De har redan stor erfarenhet av misslyckanden och kränkningar. Ibeslutstödet för sjukskrivande läkare betecknas patienter inte som hela individer utan som deldiagnoser!

Det föreslagna introduktionsprogrammet för utförsäkrade ska som längst vara tre månader. Sedan hänvisas till arbetsförmedlingens ordinarie insatser. A-kassa får deltagare som är berättigade till det, övriga får aktivitetsstöd (223 kr/ersättningsdag).

Detta behövs för att denna grupp ska orka återgå i arbete:

* Ekonomisk trygghet. För de som får aktivitetsstöd kommer merparten av kraften att gå åt till att överleva ekonomiskt. Vilken ork finns då för introduktionsprogrammet?

* Att bli bemött med respekt och kärleksfull vänlighet som unik individ. Det ger kraft att mobilisera egna läkande resurser. Människor som upplever att de återfunnit hälsomässig balans och förmåga att hantera sina liv vill i stort sett alltid arbeta. Inom rehabiliteringsmedicin är det välkänt att ingen orkar misslyckas många gånger, om förutsättningar för återkomst till ett värdigt liv ska finnas.

* Att få möta professionella med förmåga till helhetssyn. Osynliga funktionshinder måste synliggöras, behandlas eller kompenseras för. Oftast har de varit en okänd men starkt bidragande orsak till arbetsoförmåga och långtidssjukskrivning.

* Aktiva medicinska rehabiliteringsinsatser. Vilken kompetens finns hos coacherna på arbetsförmedlingen?

* Förståelse för att allt tar tid. Tre månader är för kort introduktion för människor som varit utanför arbetslivet under flera år.

* Möjlighet till deltidsarbete med permanent deltidssjukersättning för den som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga.

I stället för som föreslagits, lös denna fråga med en blocköverskridande överenskommelse – som för pensionerna! Förankra i senaste smärt-, stress- och hjärnforskning. Involvera olika professioners kompetens och erfarenhet av hälsofrämjande nytänkande. Skapa sedan nätverk över de politiska blockgränserna och finn långsiktigt hållbara lösningar kring frågor om försörjning/arbete för människor med funktionshinder.

Vår samhällsekonomi klarar en socialförsäkring med både humanism och rättssäkerhet. Tänk om!

Författare: Ingalill Morén Hybbinette, Kalmar. Specialistläkare – rehab, företagshälsovård och allmänmedicin